Sprzeciw od nakazu zapłaty – jak go napisać i kiedy wnieść?

Jeśli sąd wyda wobec nas nakaz zapłaty, możemy się do niego odnieść. Wystarczy, że wniesiemy sprzeciw do nakazu zapłaty. Jednak musi on zostać odpowiednio uzasadniony. Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty? Kiedy taki nakaz może zostać uchylony? Sprawdź!
Sprzeciw od nakazu zapłaty - kiedy możemy go wnieść?

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Tylko prawidłowo sporządzony i wniesiony sprzeciw gwarantuje, że sąd unieważni naszą sprawę. Dodatkowo wyznaczy on termin rozprawy, podczas której będziemy mogli dochodzić swoich praw i w konsekwencji poprawić swoją historię kredytową. Aby tak się jednak stało, musimy najpierw napisać sprzeciw od nakazu zapłaty. Jak powinien wyglądać taki dokument?

Zgodnie z art. 126 Kodeksu Postępowania Cywilnego sprzeciw od nakazu zapłaty powinien być wniesiony w takiej samej formie, w jakiej złożony był pozew, czyli:

 • w formie pisma procesowego;
 • lub jako formularz urzędowy.

Poniżej znajduje się przykładowy wzór do sprzeciwu do nakazu zapłaty.

Warszawa, 28.10.2019

Powód

…………………..

Pozwany

…………………..

Sąd Okręgowy w Warszawie

 

…………….. Wydział Cywilny

 

Sygn. akt …………………..

 

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY WYDANEGO W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM  

 

Wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu ……………………………………., oraz doręczonego w dniu …………………………………

 

Zaskarżam wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie nakaz zapłaty w całości/ w części*, to jest co do kwoty …………………………………………….. i w tym właśnie zakresie wnoszę o oddalenie powództwa.

 

UZASADNIENIE

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….

czytelny podpis

Sprzeciw od nakazu zapłaty powinien zawierać następujące informacje:

 • miejsce zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • PESEL, NIP lub KRS obu stron sprawy;
 • oznaczenie sądu, do którego kierowane jest pismo;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • sygnaturę akt;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • argumenty i dowody podważające wydany nakaz zapłaty;
 • załączniki potwierdzające podniesione zarzuty.

Pamiętajmy, że sąd może nas wezwać do uzupełnienia braków w dokumentach. Nasz sprzeciw w sprawie może zostać odrzucony, gdy tego nie zrobimy.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty wskazane w sprzeciwie;
 • odpis sprzeciwu wraz z załącznikami dla strony powodowej.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – kiedy przysługuje?

Osoby, które zalegają z płatnościami, mogą otrzymać monit, czyli ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jeśli je zignorują, otrzymają sądowy nakaz zapłaty. Możemy bronić się od postawionych nam zarzutów za pomocą sprzeciwu, szczególnie jeśli wiemy, że uregulowaliśmy płatność np. za pożyczkę na raty na czas.

Sprzeciw od nakazu zapłaty możemy złożyć, jeśli otrzymaliśmy:

 • nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym,
 • nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym.

Sprzeciw możemy złożyć w ciągu 14 dni od momentu otrzymania pisma. W teorii po tym terminie nie mamy możliwości obrony przed zarzutami. W praktyce jednak istnieje możliwość sprzeciwienia się postawionym nam zarzutom po upływie ustalonego przez prawo terminu. Musimy jednak pamiętać, że taka sytuacja możliwa jest tylko z odpowiednim uzasadnieniem. Prawo uznaje kilka usprawiedliwień, takich jak:

 • katastrofa;
 • choroba;
 • klęska żywiołowa;
 • mylna informacja o terminie wniesienie zarzutów.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Postępowanie upominawcze prowadzone jest wtedy, gdy sąd nie posiada silnych dowodów dotyczących naszego zadłużenia. Wierzyciel może więc dochodzić dowolnej kwoty. Sąd wymaga jedynie wskazania dokumentów, które pomogą ocenić, czy dług na koncie podmiotu w ogólnie istnieje. Zaświadczeniem, które to potwierdzi, może być np. raport z Krajowego Rejestru Długów.

Pozwany ma dwa tygodnie na uregulowanie całego zobowiązania, którego dotyczy nakaz zapłaty. Musi także ponieść wszelkie koszty dodatkowe np. dotyczące wierzyciela czy komornika. Może również złożyć w sądzie sprzeciw od nakazu zapłaty. Spowoduje on wyznaczenie terminu rozprawy rozstrzygającej spór.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Istnieje również sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Postępowanie te daje szansę wierzycielowi do szybkiego wyjaśnienia sprawy. Możliwe jest jednak wyłącznie po spełnieniu dwóch warunków:

 • żądanie dochodzone w pozwie musi dotyczyć konkretnej sumy pieniędzy lub konkretnej rzeczy materialnej;
 • muszą zostać przedstawione konkretne dowody wykazujące słuszność roszczenia.

Co ważne, wierzyciel ma możliwość skorzystania z postępowania zabezpieczającego. Gdy tylko skieruje do komornika pismo o zajęcie odpowiedniej części majątku dłużnika, przedmioty będą chronione przez cały okres postępowania wyjaśniającego.

W przypadku postępowania nakazowego dłużnik również ma dwa tygodnie na to, aby mu się sprzeciwić. Wtedy sąd ustali termin nowej sprawy i postępowanie będzie toczyło się dalej.

Uchylenie nakazu zapłaty – powody

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany przez sąd może zostać anulowany po naszym sprzeciwie. Kiedy możliwe jest uchylenie nakazu zapłaty? Jeśli:

 • okazało się, że po wydaniu nakazu pozwany w chwili wniesienia pozwu nie miał zdolności sądowej lub procesowej;
 • pozwany nie ma organu powołanego do jego reprezentowania;
 • nie ma możliwości dostarczenia dłużnikowi nakazu zapłaty, ponieważ w dokumentach nie widnieje jego adres zamieszkania.

W przypadku postępowania upominawczego nakaz zapłaty może nie być wydany, gdy:

 • przytoczone w sprawie okoliczności budzą wątpliwości;
 • roszczenie jest bezzasadne;
 • miejsce pobytu pozwanego nie jest znane;
 • nakaz zapłaty nie został pozwanemu doręczony z powodu braku adresu zamieszkania w dokumentach sprawy;
 • zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego.