Co zawiera umowa pożyczki?

Umowa pożyczki to dokument, który określa strony zawierające transakcję. Dokument zobowiązuje jedną ze stron do przeniesienia własności w formie pieniądza lub rzeczy na drugą osobę, zwaną biorącym. W tekście znajdziesz najważniejsze elementy umowy pożyczkowej oraz wzór umowy pożyczki.
Przed zaciągnięciem pożyczki, należy dokładnie zapoznać się z umową.

Co to jest umowa pożyczki?

Umowa pożyczki to dokument, który zobowiązuje do przeniesienia własności w formie pieniężnej bądź rzeczy na osobę określoną mianem biorącego. Biorący zobowiązuje się jednocześnie do zwrotu przejętej własności tego samego gatunku i takiej samej jakości. Definicję umowy pożyczki określa art. 720§1 Kodeksu cywilnego.

Stronami umowy np. pożyczki na raty czy kredytu są kolejno: pożyczkobiorca i pożyczkodawca, a także kredytobiorca i kredytodawca. Umowę między kontrahentami należy zawrzeć jeszcze przed przekazaniem sobie pieniędzy lub wartościowej rzeczy, której dotyczyć ma dokument.

Umowa ustna czy umowa pisemna?

Umowa pożyczki może zostać sporządzona na dwa sposoby. Jednym z nich jest umowa pisemna, którą gwarantują nam firmy pożyczkowe czy banki. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli kwota pożyczki nie przekracza 1 000 zł, umowę można sporządzić w formie ustnej. Dotyczy to umowy zawieranej między osobami fizycznymi zgodnie z art. 720§2 Kodeksu cywilnego.

Elementy umowy pożyczki – co powinna zawierać umowa pożyczki?

Umowa pożyczki to najważniejszy dokument, który powinniśmy otrzymać od naszego pożyczkodawcy. Zostają w niej ustalone parametry naszej pożyczki lub kredytu, jeśli o dodatkowe pieniądze ubiegamy się w banku. Umowa pożyczki składa się z następujących elementów:

 • daty oraz miejsca zawarcia umowy pożyczki;
 • zapisu określającego strony umowy;
 • określenia przedmiotu umowy pożyczki;
 • warunków określających zwrot pożyczki;
 • oświadczenia dotyczącego sytuacji finansowej pożyczkobiorcy;
 • okresu kredytowania;
 • klauzuli dotyczącej wcześniejszej spłaty pożyczki;
 • ubezpieczenia pożyczki;
 • następstwa nieuregulowania pożyczki w terminie;
 • zabezpieczenia spłaty pożyczki;
 • podpisów obu stron umowy pożyczki.
Ważne – okres kredytowania jest jednym z najważniejszych elementów umowy pożyczki.  Jego brak spowoduje, że umowa jest nieważna. Niektóre instytucje finansowe w umowie, umieszczają również informacje dotyczące ubezpieczenia pożyczki. Warto zaznaczyć, że ubezpieczenie jest nieobowiązkowe.

Ważne: okres kredytowania stanowi jeden z najważniejszych elementów omówionych w umowie pożyczki.

Umowa pożyczki – wzór

Oto jak wygląda przykładowa umowa pożyczki:

Zawarta ………………….. w …………………..
(data) (miejscowość)

pomiędzy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dalej zwanym Pożyczkodawcą, a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dalej zwanym Pożyczkobiorcą.

§ 1

Przedmiotem umowy jest udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie . . . . . . . . . . . . . . . (słownie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ).

Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkobiorcy wymienioną kwotę pieniężną, której odbiór Pożyczkobiorca kwituje przez podpisanie umowy.

§ 2

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu pożyczki w terminie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 3

Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę pożyczki wraz z odsetkami w wysokości …………………………… za okres od dnia podpisania umowy do dnia zwrotu pożyczki.
Pożyczka zostanie spłacona w następujący sposób: – gotówką do rąk Pożyczkodawcy, przy czym miejscem spełnienia świadczenia będzie ………………………. ………………………………………………………………… lub przelewem na rachunek bankowy nr …………………………………………………………………………………. prowadzony w Banku ……………………………………………………….., przy czym datą spłaty pożyczki oraz odsetek będzie data uznania rachunku Pożyczkodawcy określoną kwotą.

§ 4

1. Pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę przed terminem ustalonym w § 2. W takim przypadku odsetki od kwoty pożyczki zostaną naliczone od dnia zapłaty.

§ 5

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Pożyczkobiorca.

§ 6

Pożyczkobiorca udzieli Pożyczkodawcy wszelkich informacji oraz udostępni niezbędne dokumenty obrazujące jego sytuację majątkową i finansową. Pożyczkobiorca zapewnia, że jego sytuacja finansowa jest zadowalająca i gwarantuje terminową spłatę pożyczki wraz z odsetkami.
Umowa wchodzi w życie pod warunkiem pozytywnego wyniku analizy dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonanej przez Pożyczkodawcę, potwierdzającego zapewnienie Pożyczkobiorcy.

§ 7

Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę, gdy po analizie przedłożonych przez Pożyczkobiorcę informacji, z powodu złego stanu majątkowego Pożyczkobiorcy będzie wątpliwe, czy pożyczka zostanie zwrócona. W tym, przypadku Pożyczkodawcy przysługuje prawo żądania natychmiastowego zwrotu całej sumy pożyczki wraz z bieżącymi i zaległymi odsetkami.

Pożyczkobiorca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem ……………. tygodniowego okresu wypowiedzenia. W tym przypadku spłata pożyczki wraz z odsetkami powinna nastąpić ostatniego dnia terminu wypowiedzenia.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

.…………………………….           .…………………………….
Pożyczkodawca                      Pożyczkobiorca

Źródło wzoru umowy: poradnikprzedsiebiorcy.pl

Odstąpienie od umowy pożyczki – kiedy może nastąpić?

Każda osoba ubiegająca się o pożyczkę ma prawo od niej odstąpić. Rezygnacja z pożyczki musi odbyć się na pisemny wniosek pożyczkobiorcy nie później niż do 14 dni od momentu zawarcia umowy. Dokument możemy dostarczyć pożyczkodawcy osobiście lub wysłać pocztą.

Pamiętajmy, że odstąpienie od umowy pożyczki wiąże się z obowiązkiem oddania naszemu wierzycielowi pożyczonych pieniędzy. Będziemy musieli ponieść także koszt odsetek za powstały już okres kredytowania. Na zwrot gotówki pożyczkodawcy mamy 30 dni od momentu rozwiązania umowy.

Odstąpienie od umowy pożyczki może nastąpić bez podawania przyczyny. Wystarczy, że dojdziemy do wniosku, że pożyczka jest nam jednak niepotrzebna albo w obecnej sytuacji negatywnie wpłynie na naszą zdolność kredytową.