Rozdzielność majątkowa – jak ją przeprowadzić, ile kosztuje przed i po ślubie?

Po zawarciu małżeństwa majątek małżonków staje się automatycznie wspólny - jeśli oni sami nie postanowią inaczej i nie poprą tego odpowiednim aktem prawnym. Można jednak podzielić posiadane dobra i prawa – wystarczy ustanowić rozdzielność majątkową. Dowiedz się, co to dokładnie rozdzielność majątkowa, ile kosztuje i jakie są jej rodzaje.
Rozdzielność majątkowa - jak ją przeprowadzić, ile kosztuje przed i po ślubie?

Co to jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa jest rodzajem umowy ustanawiającej podział majątku współmałżonków. W jej wyniku dwie osoby tworzące związek małżeński dysponują odrębnymi majątkami osobistymi, którymi mogą dowolnie zarządzać. Rozdzielona zostaje również zawartość rachunku konta bankowego, więc jeśli któraś ze stron będzie wnioskować o pożyczkę na raty czy chwilówkę, zdolność do ich otrzymania będzie dużo niższa. Należy przy tym wspomnieć, że do takiej umowy nie są wliczane prawa i dobra nabyte wspólnie np. nieruchomości. W tym przypadku zostaje określona jakaś część udziału każdego małżonka we własności.

Istnieją dwa główne rodzaje rozdzielności – umowna (w tym z wyrównaniem dorobków) oraz przymusowa. Ta pierwsza polega na sporządzeniu umowy sporządzonej u notariusza i wynika z dobrowolnej decyzji małżonków. Druga natomiast oznacza ustanowienie rozdzielności na drodze sądowej np. wtedy, gdy jeden z małżonków jest całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniony, ogłosił upadłość czy kiedy wydano orzeczenie separacji.

Warto przy tym zaznaczyć, że umowa rozdzielności może zostać wykonana przed lub w trakcie trwania małżeństwa, ale także po ślubie. Z drugiej strony nie działa ona wstecz, więc obowiązuje od momentu określonego w umowie lub daty zawarcia.

Intercyza a rozdzielność majątkowa

Wbrew powszechnej opinii intercyza i rozdzielność nie zawsze oznaczają to samo. Sama intercyza to każda umowa wprowadzająca dane regulacje w stosunku majątkowym między małżonkami. Może ona występować w czterech rodzajach:

  • rozszerzając wspólność prawną,
  • ograniczając ją,
  • wprowadzając rozdzielność majątkową (umowną),
  • wprowadzając rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Ten ostatni rodzaj intercyzy opiera się na tym, że jeden z małżonków może żądać tytułowego wyrównania dorobków w określonych sytuacjach (np. jeśli jedna osoba utrzymywała rodzinę, a druga zajmowała się wychowywaniem dzieci itd.). Stanowi to więcej pewien rodzaj zabezpieczenia dla męża lub żony.

Jak ustanowić rozdzielność majątkową?

Procedura ustanowienia rozdzielności majątkowej różni się w zależności od jej rodzaju. W przypadku rozdzielności umownej, należy udać się do notariusza, aby sporządzić dokument umowy, który będzie miał moc prawną. Warunkiem zawarcia intercyzy jest przedstawienie aktu małżeństwa (jeśli takie już istnieje), pełnej zdolności do czynności prawnych stron umowy, a także ich zgodności co do rodzaju rozdzielenia dóbr. Uzasadnienie z punktu prawa nie jest wymagane.

Istnieje możliwość zmiany warunków umowy czy nawet jej rozwiązania. Przy zakończeniu rozdzielności domyślnie powstaje wspólność ustawowa, jednak ostateczne postanowienie małżonków może być inne. Dodatkowo procesie ustanowienia intercyzy można skorzystać z pomocy pełnomocnika.

Jeśli któryś z małżonków nie zgadza się na rozdzielność majątkową: na danych warunkach lub w ogóle, to druga strona ma możliwość skierowania sprawy do sądu. Należy w tym wypadku złożyć pozew w miejscu zgodnym dla danego miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Taki dokument może także sporządzić i dostarczyć prokurator lub wierzyciel jednego z małżonków.

Ile kosztuje rozdzielność majątkowa?

Całkowite koszty rozdzielności majątkowej różnią się w zależności od jej rodzaju oraz momentu sporządzania umowy. Standardowa opłata za intercyzę u notariusza przed ślubem to koszt ok. 400 zł oraz podatek PCC (podatek od czynności cywilno-prawnych). Jeśli para zdecyduje się na rozdzielność majątkową już w trakcie trwania małżeństwa, to opłata dla notariusza zależna jest od łącznej wysokości wartości majątku, który ma być podzielony. Należy jednak pamiętać, że gdy nie przekracza on 3 000 zł łącznej wartości, to taksa dla prawnika wyniesie maksimum 100 zł, ale koszt wzrasta proporcjonalnie do dzielonego majątku.

W przypadku rozdzielności przymusowej należy uwzględnić ewentualną zapłatę dla prawnika za pomoc w sporządzeniu pozwu i opłatę do tymczasowego wpisu sądowego w wysokości od 30 do nawet 600 zł. Można ją uiścić poprzez przelanie danej kwoty przez internet. Cena takiego wpisu może być dosyć wysoka, warto więc uważać, aby nie wykonać < a href=https://mutum.pl/przelew-na-zle-konto/>przelewu na złe konto.

Warto zaznaczyć, że w niektórych sytuacjach będzie trzeba dopłacić – jeśli ostateczny wpis okaże się wyższy niż ten tymczasowy. W odwrotnym wypadku sąd zwraca różnicę.

Rozdzielność majątkowa a długi

Kiedy majątek w małżeństwie zostanie podzielony bez względu na to, czy poprzez intercyzę lub orzeczenie sądu, każdy z małżonków jest odpowiedzialny tylko za swoje dobra i prawa. Oznacza to, że zarządzanie nim zależne jest jedynie od męża lub żony. Co za tym idzie, dotyczy to także wszelkich zaciągniętych zobowiązań, a także długów podatkowych.

Jeśli dojdzie do problemów z zadłużeniami jednego małżonka, to druga strona może czuć się bezpieczna, ponieważ komornik może zabrać tylko dobra należące do rzeczywistego dłużnika.