Przedawnienie długu – kiedy pożyczka się przedawnia?

Wielu dłużników liczy na przedawnienie długu. Kiedy ono następuje? Wszystko zależy od rodzaju roszczenia, którego dotyczy sprawa. Według Kodeksu Cywilnego czas przedawnienia wynosi 3 lata dla roszczeń z tytułu świadczeń okresowych i prowadzenia działalności gospodarczej oraz 6 lat dla roszczeń majątkowych stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu. Jak sprawdzić okres przedawnienia długu?
Przedawnienie długu - kiedy pożyczka się przedawnia?

Kiedy dług ulega przedawnieniu?

Niejeden z nas będąc w trudnej sytuacji finansowej zastanawiał się, czy dług ulega przedawnieniu. Anulować można prawie wszystkie roszczenia, o ile wierzyciel nie upomni się o ich spłatę. Oznacza to, że nie będziemy musieli spłacać zaległości finansowych, jeśli windykator terenowy nie zapuka do naszych drzwi czy nie wyśle monitu. Może się przecież zdarzyć, że nasz dług zostanie przeoczony. Pojawiają się także przypadki, w których trudno jest określić spadkobiercę długu.

Dłużników nie tylko interesuje to, czy dług ulega przedawnieniu. Ważną dla nich informacją jest również to, jaki jest okres przedawnienia dla konkretnych roszczeń. Według Kodeksu Cywilnego czas przedawnienia wynosi 3 lata dla roszczeń z tytułu świadczeń okresowych i prowadzenia działalności gospodarczej oraz 6 lat dla roszczeń majątkowych stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu. Poniżej znajdują się terminy przedawnień dla pozostałych długów.

Termin przedawnienia Rodzaje roszczeń
1 rok
 • przedawnienie mandatu za jazdę bez biletu
2 lata
 • przedawnienie roszczeń finansowych z umowy o dzieło i umowy zlecenie
 • przedawnienie roszczeń z umowy sprzedaży
 • przedawnienie roszczeń telekomunikacyjnych
 • przedawnienie debetu na koncie bankowym
3 lata
 • przedawnienie karty kredytowej
 • przedawnienie roszczeń finansowych z umowy o pracę
 • przedawnienie kredytu
 • przedawnienie pożyczki
 • przedawnienie podatku od nieruchomości
 • przedawnienie długu alimentacyjnego
 • przedawnienie czynszu
 • przedawnienie mandatu karnego wystawionego kierowcy przez policję lub straż miejską
 • przedawnienie składek ubezpieczenia
5 lat
 • przedawnienie podatku dochodowego PIT
6 lat
 • przedawnienie nakazu zapłaty wydanego przez sąd
 • przedawnienie długów spadkowych
10 lat
 • przedawnienie roszczeń ZUS

Ważne: odliczanie okresu przedawnienia długu zaczyna się ostatniego dnia roku, w którym powinna nastąpić spłata zadłużenia.

Jak sprawdzić okres przedawnienia?

Zastanawiasz się, jak sprawdzić okres przedawnienia? Informacje na ten temat podane są w umowie pożyczki na raty czy innych dokumentach, które zawierają warunki roszczenia. O to, po jakim czasie przedawnia się dług, możemy zapytać również naszego wierzyciela, np. w momencie nawiązania z nim współpracy.

Informacje na temat okresu przedawnienia poszczególnych zobowiązań znajdziemy również w sieci. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło dotyczące interesującego nas roszczenia. Pamiętajmy również o tym, aby zweryfikować znalezione informacje sprawdzając je w kilku źródłach.

Przerwanie biegu przedawnienia – kiedy następuje?

Bieg anulowania roszczenia może zostać przerwany. Dzieje się tak w sytuacji, w której w trakcie liczenia okresu przedawnienia wierzyciel wykona jakiekolwiek działanie w sprawie długu. Wystarczy na przykład, że otrzymamy monit i czas przedawnienia musimy liczyć od nowa.

Jakie czynności przerywają bieg przedawnienia?

 • złożenie przez wierzyciela pozwu sądowego lub poproszenie o pomoc windykatora;
 • otrzymanie wezwania do zapłaty w jakiejkolwiek postaci (monit może być telefoniczny, mailowy lub w formie listu poleconego);
 • podjęcie mediacji w sprawie spłaty zadłużenia.

Wśród dłużników pojawia się często pytanie, czy cesja wierzytelności przerywa bieg przedawnienia. Zdarza się przecież, że firma windykacyjna odkupiła nasz dług i domaga się jego spłaty. My jednak spłacać zadłużenia nie musimy. Dlaczego?

Samo przejęcie wierzytelności czy skierowanie pisma do dłużnika nie przerywa biegu przedawnienia długu. Osoby zadłużone często ulegają jednak presji i godzą się na mediacje. Jeśli dłużnik poprosi o rozłożenie spłaty na raty, sprawa zostanie skierowana do sądu. Oznacza to, że nastąpiło uznanie długu po przedawnieniu. Najrozsądniej jest więc nie reagować na wszelkie pisma od windykatora czy wierzyciela, jeśli liczymy na przedawnienie długu.

Zawieszenie biegu przedawnienia. W jakich sytuacjach jest możliwe?

Zawieszenie biegu przedawnienia to rozwiązanie stosowane w przypadkach, gdy dochodzenie roszczeń finansowych jest utrudnione lub zupełnie niemożliwe. Należy wiedzieć, że zawieszenie okresu anulowania długu wydłuża termin przedawnienia o kilka lat. Czas przedawnienia liczony jest dalej dopiero w momencie, gdy wszystkie przeszkody stojące na drodze do niego, zostaną usunięte.

Bieg przedawnienia może zostać zawieszony w przypadku roszczeń, które przysługują:

 • dzieciom przeciw rodzicom – zawieszenie na czas trwania władzy rodzicielskiej,
 • osobom bez pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych w stosunku do opiekunów i kuratorów – zawieszenie na czas sprawowania opieki lub kurateli,
 • małżonkom przeciw sobie nawzajem – zawieszenie na czas trwania małżeństwa,
 • osobom, które nie mogły dochodzić swoich praw z powodu siły wyższej, np. wojny czy kataklizmu – zawieszenie na czas istnienia przeszkody (podstawą do zawieszenia nie może być długotrwała choroba czy pobyt za granicą).

Zawieszenie biegu przedawnienia jest często stosowane przez dłużników ZUS. Wystarczy, że zawrą oni umowę o odroczenie płatności składek lub o rozłożenie należności na raty. W trakcie okresu zawieszenia, nie są naliczane odsetki za opóźnienia w spłacie.

Uznanie długu przedawnionego – warunki

Przedawnienie wierzytelności oznacza, że nie musimy jej spłacać. Istnieje jednak możliwość uregulowania długu nawet po jego anulowaniu. W takiej sytuacji następuje właściwe uznanie roszczenia. Ma formę umowy między dłużnikiem a wierzycielem, opartą na oficjalnym uznaniu istnienia długu przez dłużnika.

Uznanie długu przedawnionego ma miejsce wtedy, gdy dłużnik:

 • poprosi wierzyciela o zwolnienie z obowiązku spłaty, rozłożenie długu na raty lub odroczenie płatności w czasie,
 • spłaci część zobowiązania i nie będzie kwestionował pozostałej części długu,
 • spłaci odsetki od zobowiązania,
 • zawrze z wierzycielem ugodę.

Jak widać, niewłaściwe uznanie długu następuje, gdy dłużnik wykona jakiekolwiek działanie w sprawie długu i nie można go cofnąć. Najlepiej będzie zatem w ogóle do długu nie doprowadzić. Pomoże nam w tym regularne śledzenie historii kredytowej, a także analiza baz dłużników, np. Krajowego Rejestru Długów.

Jeśli rzeczywiście trudno nam jest spłacić pożyczkę, zapytajmy wierzyciela o dostępne dla nas możliwości. Zwykle dłużnicy sięgają po refinansowanie pożyczki czy przedłużają okres jej spłaty. Zawsze lepiej jest wcześniej zareagować, niż później czekać na przedawnienie długu, które z różnych powodów może zostać przerwane.